Ormen 23 och Ormen 24, Kneippen

Detaljplan för del av fastigheterna Ormen 23 och Ormen 24 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en radhuslänga och parkeringsytor samt att möjliggöra för en rivning av den tidigare kontorsbyggnaden.

Beslutet vann laga kraft den 15 september 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 137 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 466.3 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 829.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Christian Wintenby, processansvarig:
011-15 19 55

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping