Norsholms gårdsområde 1:84, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:84 med närområde, samt upphävande av de gällande
detaljplanerna 0581K-P91/9 och 0581K-P03/9 inom Norsholm i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark och att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden beträffande befintlig villabebyggelse.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 juni 2018, § 148. Sista dag för överklagande är den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 822.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 119 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 122.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 68.4 kB)

 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Utredningar

Planteknisk utredning
PDF
(pdf, 12.2 MB)Fastighetsteknisk utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se