Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för industri.

Granskning pågår under perioden 4 december 2017 - 8 januari 2018 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 8 januari 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 923.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 375.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 86.7 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se