Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för industri.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 12 juni 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 879.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 440.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 354 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se