Nordantill 1:5 (Laxen). Tidigare Mjölnaren, del 2

Detaljplan för del av fastigheten Nordantill 1:5 med närområde (Laxen) inom Nordantill i Norrköping

Beslutet vann laga kraft den 7 september 2015.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 657.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 609.8 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 3 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 866.7 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 832.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping

Mer information

Nordantill 1:5 har brutits ut ur Detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping. Den detaljplanen antogs av stadsplaneringsnämnden den 26 mars 2013, § 50. Beslutet vann laga kraft den 22 april 2013.

Detaljplan för Mjölnaren, Nordantill