Myckelmossa 2:9, Simonstorp

Detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun

Framför ett trähus går två personer över den gräsfria marken. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av gäststugor, bad och kök med matsal till huvudbyggnaden. Planen bekräftar även de övriga befintliga bostadshusen med tillhörande uthus.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2 juli - 6 augusti 2012.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 9 oktober 2012 § 198, antagit detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 november 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

Plankartan kommer att uppdateras med lagakraftdatum under vecka 47.

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)

Planbeskrivning (genomförandebeskrivning ingår)PDF (pdf, 690.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 311.4 kB)

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och granskningsutlåtande.

Kontakt