Mauritsberg 2:22 m fl., Östra Husby, ändring

Ändring av Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större flexibilitet avseende byggnadernas utformning och placering.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 18 september 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 9.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 874.3 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 182.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 174.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 208.8 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 505.5 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se