Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 maj 2016.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.