Granskning pågår under perioden 31 augusti - 24 september 2018. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på ändringen av planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 24 september 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 671.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 333.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 372.3 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.