Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra bruttoarea att inglasa balkongerna med.

Inom detaljplaneområdet har kvarteret Tändstickan på senare tid bebyggts med flerbostadshus. Byggrätten formulerades i detaljplanen som bruttoarea, vilken utnyttjats fullt ut. Detta har medfört att det nu inte finns bruttoarea att inglasa balkongerna med, vilket har lett till beslut om ändring av detaljplan. Ändringen omfattar kvarterat Tändstickan, fastigheterna Tändstickan 1, 2, 3, 4 och 5.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 januari 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 427.9 kB)
Planbeskrivning
PDF
(pdf, 2.6 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 241 kB)
MiljöskonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se