Lindö, SKÅR

Tillägg till detaljplan för del av stadsdelen Lindö, SKÅR inom Lindö i Norrköping

En karta över Lindö.

Syfte

Syftet med ändringen av planen är att tillåta bebyggelse i två våningar där det idag tillåts en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 7 september 2010, § 180, antagit Tillägg till detaljplan för del av Lindö, Skår inom Lindö i Norrköping.

Stadsplaneringsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog överklagandet i sitt beslut den 23 maj 2011. Länsstyrelsens beslut överklagades i rätt tid till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet den 29 augusti 2011. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har den 14 november 2011 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och därmed står mark- och mijödomstolens beslut från den 29 augusti 2011 fast.

Beslutet har vunnit laga kraft den 14 november 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlanbestämmelserPDF (pdf, 653.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 724.3 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 506.1 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

Kontakt