Lindö, Skår, del 3

Tillägg del 3 till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping

Syftet med ändringen av tillägget är att upphäva tomtindelning/fastighetsindelning samt att korrigera felaktigheter vid tidigare tillägg. Där har tillåtits två våningars byggrätt där tidigare tillägg medgav en våning plus vindsvåning med förhöjt väggliv samt takkupor, och där tilläggets begränsning av byggnadshöjd behållits i senare tillägg.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 16 januari 2018, § 14. Sista dag för överklagande är den 15 februari 2018.

Antagandehandlingar:

PlanbestämmelserPDF (pdf, 444.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 830.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 293.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Ida Hansson, handläggare:
011-15 12 99

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se