Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Detaljplan för fastigheten Kroken 13 (Utloppet) med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förändrad användning från industriändamål till bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger verksamheter, inblandning av boende är önskvärt.

Mark som planläggs som allmän plats i detaljplan ska överlåtas till Norrköpings kommun utan ersättning från Kroken 13 till Nordantill 1:1. Detta regleras i exploateringsavtal.

Stadsplaneringsnämnden godkände detaljplanen den 12 september 2017, § 156. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 27 november 2017, § 201. Sista dag för överklagande är den 2 januari 2018.

Antagandehandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 315 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
Gestaltningsbilaga, bilaga till planbeskrivningPDF (pdf, 20.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 100.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 107.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 97.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se