Kopparkypen, Berget, del 1 och del 2

Detaljplan för kvarteret Kopparkypen med närområde inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att genom ett samlat grepp tillskapa en ny park och ny bebyggelse med bostäder, kontor och mindre butikslokaler centralt i staden. Möjlighet finns även för skola samt förskola inom planområdet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 25 maj 2015.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

3D-modell

Se byggnader i 3D-modell

Lämnas av Fysisk planering
telefon: 011-15 13 28

Handläggare Ida Hansson
telefon: 011-15 12 99

Skicka e-post

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 888.7 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 520.1 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 499.8 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 11.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 483.8 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 385 kB)

Kontakt