Klyvaren 1, Lindö

Detaljplan för fastigheten Klyvaren 1 inom Lindö i Norrköping

Ett vitt hus med en gräsmatta framför och några träd runtom. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsbildning för fastigheten Klyvaren 1.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samråd

18 september - 15 oktober 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 24 oktober - 7 november 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen har antagits.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 28 januari 2014, § 18, antagit detaljplan för fastigheten Klyvaren 1 inom Lindö i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 7 februari 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 3 mars 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 572.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 537.8 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 412.9 kB)

Kontakt