Kardusen 14, Ljura

Detaljplan för del av fastigheten Kardusen 14 inom Ljura i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig mataffär med cirka 300 kvm samt möjliggöra en ombyggnad av den befintliga samlingslokalen på övervåningen till bostadslägenhet.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 20 juli 2015.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 380 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 531.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 739.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 384.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Karla Hentzel, handläggare:
011-15 12 64

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping