Kålfjärilen 6, Smedby

Detaljplan för fastigheten Kålfjärilen 6 med närområde inom Smedby i Norrköping

Detaljplan för fastigheten Kålfjärilen 6 med närområde inom Smedby i Norrköping

Beslutet vann laga kraft den 15 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 195.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 922.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 494.7 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 438 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Processansvariga för detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping