Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen)

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen) med närområde inom Pryssgården, Himmelstalund, Enebymo och Haga i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra en ombyggnation av Fiskebyvägen och Kabelvägen för att hantera den ökade trafikmängd som angränsande trafikplats Bråvalla förväntas medföra. En ombyggnation krävs för att öka trafiksäkerheten för såväl resande med motorfordon som cyklister och fotgängare
längs med Fiskebyvägen.

Planläggningen innefattar även en ny parallell gata avsedd för trafik till och
från Pryssgården koloniområde, och en ny anslutning mellan Kabelvägen och
Fiskebyvägen.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se