Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen)

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen) med närområde inom Pryssgården, Himmelstalund, Enebymo och Haga i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra en ombyggnation av Fiskebyvägen och Kabelvägen för att hantera den ökade trafikmängd som angränsande trafikplats Bråvalla förväntas medföra. En ombyggnation krävs för att öka trafiksäkerheten för såväl resande med motorfordon som cyklister och fotgängare
längs med Fiskebyvägen.

Planläggningen innefattar även en ny parallell gata avsedd för trafik till och
från Pryssgården koloniområde, och en ny anslutning mellan Kabelvägen och
Fiskebyvägen.

Granskning pågår under perioden 4-27 december 2017 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på tillägget till planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 27 december 2017.

Du kan lämna in synpunkter genom e-tjänst, e-post eller brev. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder
att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Så här kan du lämna dina synpunkter:
E-tjänst: minasidor.norrkoping.se/synpunkterplanarbete

E-post: detaljplanering@norrkoping.se

Postadress:
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 238.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 146.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 151.3 kB)
Kungörelse
PDF
(pdf, 114.2 kB)

Utredningar:
BullerutredningPDF (pdf, 11.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.5 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning för trafikplats BråvallaPDF (pdf, 2.9 MB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se