Händelö 2:41 (Öna), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Öna) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för industriändamål.

Den 7 maj - 19 juni 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Istället för samrådsmöte kan samtal bokas med handläggaren.

Lämna in synpunkter senast den 19 juni 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 527.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.8 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning
PDF
(pdf, 3.4 MB)KungörelsePDF (pdf, 124.5 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utredningar

Dagvattenutredning
PDF
(pdf, 2.1 MB)NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.8 MB)

Kontakt

Karla Hentzel, handläggare:
011-15 12 64

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 1258

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se