Händelö 2:1 (Pampushamnen), Händelö

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:1 med närområde (Pampushamnen) inom Händelö i Norrköping


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnutbyggnad av Norrköpings hamn med tillhörande kaj i vattnet inom planområdet, den så kallade Pampushamnen.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 12 december 2017.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 489.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 93.2 kB)GranskningsutlåtandePDF (pdf, 80.3 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se