Gropen 9, Berget

Detaljplan för fastigheten Gropen 9 inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder på den obebyggda ytan väster om Värmekyrkan och söder om Motala ström inom Industrilandskapet.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 oktober 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se