Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra att kringbygga kvarteret Gamla Rådstugan med ny bebyggelse. Bebyggelsen kan innehålla blandade funktioner för ett levande tadsliv, centrumverksamhet med lokaler i markplan, kontor samt bostäder.

Utställning pågår under perioden 2 juli - 31 augusti 2018 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 31 augusti 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se


Utställningshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 170 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 320.2 kB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 10.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 205.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 248.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 46.7 kB)

 


 
 

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se