Furingstad 8:1, Furingstad

Detaljplan för del av fastigheten Furingstad 8:1 inom Furingstad i Norrköpings kommun

En exploatör vill skapa tomter för småhus söder om Furingstad kyrka.

Beslutet vann laga kraft den 15 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 118.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 978.8 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 369.1 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 614.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 310.3 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 392.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Administratör:
011-15 13 28

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping