Fiskeby 4:3, Fiskeby

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 4:3 med närområde inom Fiskeby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med ny bostadsbebyggelse och andra kompletterande funktioner då befintliga fotbollsplaner har flyttats till nytt läge väster om Finspångsvägen. Kompletterande funktioner är exempelvis förskola och LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagat och har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 25 januari 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa samtliga överklaganden. Klaganden har till och med den 15 februari 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Vid ett eventuellt överklagande begärs prövningstillstånd och ärendet skickas vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se