Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna), del 2

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) med närområde inom Fiskeby i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för huvudsakligen bostadsändamål och på så vis möjliggöra förtätning av området. Syftet är vidare att planlägga vägarna i Tråbrunnaområdet som allmänna gator i samband med kommunalt övertagande av befintlig vägförening.

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Mer information

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag, den 12 maj 2009, § 91, att ta fram en ändring av detaljplan för del av Fiskeby 1:1 m.fl. norra Bråvallaområdet. Syftet med planen var att pröva markens lämplighet för idrottsändamål.

Planarbetet inleddes med ett program, Program för detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby, vilket var föremål för samråd under hösten 2011 och godkändes av stadsplaneringsnämnden 2011-12-06, § 255.

Detaljplanen var föremål för samråd under december 2012 och januari 2013 och innehöll utöver idrottsverksamhet, industri och körövningsområde, även bostäder samt park- och naturområde. Del 1 av planområdet, Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping, gick vidare till utställning och antogs av stadsplaneringsnämnden den 19 juni 2013, § 121. Detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2013 möjliggjorde befintlig idrottsverksamhet väster om nu aktuellt planområde.

Östra delen av ny detaljplan, gator i Tråbrunnaområdet, omfattas inte av programmet och västra delen av aktuellt planförslag avviker från upprättat program. Mark som i programmet föreslagits för idrottsverksamhet i den västra delen av planområdet föreslås i ny detaljplan istället planläggas för bostäder. Behovet av idrottsverksamhet har säkerställts enligt beskrivningen ovan och bostäder bedöms lämpligare än den planlagda industriverksamheten längs Drakengatan, se plankarta. I delar av planområdet är vatten, avlopp och väg redan anlagt i området.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se