Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna), del 2

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) med närområde inom Fiskeby i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för huvudsakligen bostadsändamål och på så vis möjliggöra förtätning av området. Syftet är vidare att planlägga vägarna i Tråbrunnaområdet som allmänna gator i samband med kommunalt övertagande av befintlig vägförening.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 12 december 2017.

Förslag på antagandehandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 716.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 362 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 400 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 354.3 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Mer information

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag 2009-05-12 § 91 (SPN- 167/2009 214) att ta fram en Ändring av detaljplan för del av Fiskeby 1:1 m.fl. norra Bråvallaområdet. Syftet med planen var att pröva markens lämplighet för idrottsändamål.

Planarbetet inleddes med ett program, Program för detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby, vilket var föremål för samråd under hösten 2011 och godkändes av stadsplaneringsnämnden 2011-12-06, § 255, (SPN-221/2010 214).

Detaljplanen var föremål för samråd under december 2012 och januari 2013 och innehöll utöver idrottsverksamhet, industri och körövningsområde, även bostäder samt park- och naturområde. Del av planområdet, Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping (SPN 61/2013 214), gick vidare till utställning och antogs av stadsplaneringsnämnden den 2013-06-19, § 121. Detaljplanen vann laga kraft den 2013-11-12 och möjliggjorde befintlig idrottsverksamhet väster om nu aktuellt planområde.

Östra delen av ny detaljplan, gator i Tråbrunnaområdet, omfattas inte av programmet och västra delen av aktuellt planförslag avviker från upprättat program. Mark som i programmet föreslagits för idrottsverksamhet i den västra delen av planområdet föreslås i ny detaljplan istället planläggas för bostäder. Behovet av idrottsverksamhet har säkerställts enligt beskrivningen ovan och bostäder bedöms lämpligare än den planlagda industriverksamheten längs Drakengatan, se plankarta. I delar av planområdet är vatten, avlopp och väg redan anlagt i området.

Samrådstiden för samråd 1 var 27 november 2012 - 14 januari 2013.

Samrådshandlingar till samråd 1:

PlankartaPDF (pdf, 4.9 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 186.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 197.2 kB)

Del 1 av detaljplanen

Del 1 av detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2013.

Fiskeby 1:43 del av och 1:1 (bollplaner)

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping