Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163), Dagsberg

Tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Ett flygfoto och en karta över Djurön.

Syfte

Syftet med ändringen av planen är att öka byggrätten och möjliggöra uppförande av utrymmen som kräver avlopp.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 1 februari 2011, § 4, antagit detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 4 mars 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

Ursprunglig planbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

PlankartaPDF (pdf, 369.4 kB)

PlanbestämmelserPDF (pdf, 789.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 474.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 124.6 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

 

Kontakt