Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan), Östra Husby

Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att se över trafiksituationen för skolskjutsarna samt parkering för personal och pendlare vid Vikbolandsskolan.

Norr om den nya sträckningen av Bossgårdsvägen möjliggörs dessutom ett område för bostäder och centrumändamål.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger utvidgning av det befintliga området för kyrka och kyrkogård. Den nya detaljplanen medför ny sträckning av Bossgårdsvägen vilket medför att delar av Bossgård 11:58 och Stora Gyllinge 1:11 tas i anspråk för allmän plats.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 15 maj 2018. Kommunfullmäktige (KF) beräknas ta beslut om antagande av detaljplanen den 27 augusti 2018.

Förslag till antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 86.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 283.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.2 MB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 2.8 MB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 290.4 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Mer information

Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun har upphävts och delats upp i två detaljplaner:

  • Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun.
  • Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun. Denna detaljplan vann laga kraft den 4 april 2016.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se