Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan), Östra Husby

Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att se över trafiksituationen för skolskjutsarna samt parkering för personal och pendlare vid Vikbolandsskolan.

Norr om den nya sträckningen av Bossgårdsvägen möjliggörs dessutom ett område för bostäder och centrumändamål.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger utvidgning av det befintliga området för kyrka och kyrkogård. Den nya detaljplanen medför ny sträckning av Bossgårdsvägen vilket medför att delar av Bossgård 11:58 och Stora Gyllinge 1:11 tas i anspråk för allmän plats.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Mer information

Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun har upphävts och delats upp i två detaljplaner:

  • Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun.
  • Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun. Denna detaljplan vann laga kraft den 4 april 2016.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se