Borg 11:3 (förskola), Eksund

Detaljplan för del av fastigheten Borg 11:3 inom Borg i Norrköpings kommun

Ett flygfoto över den befintliga förskolan, med omnejd.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny förskola i Eksund. Genom den här detaljplanen vill kommunen möjliggöra för en permanent lösning genom att skapa en förskola i Eksund med fyra avdelningar för upp till 80 barn.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 juni 2012 § 122, antagit detaljplan för del av fastigheten Borg 11:3 inom Borg i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 juli 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 598.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 749.4 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 159.6 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 166.1 kB)

Samrådsredogörelse, utlåtande och utlåtande 2 finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

 

Kontakt