Bergsbron 7, Nordantill

Tillägg till stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 fastigheten Bergsbron 7 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med tillägget är att möjliggöra att tomtindelningen upphävs så att del av fastigheten går att upplåta med tomträtt till exploatör som har ett pågående bygglovsärende för restaurang.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet
den 10 oktober 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se