Agetomta 2:3 och Agetomta 2:10, Styrstad

Detaljplan för del av fastigheten Agetomta 2:3 (norra och södra) och del av fastigheten Agetomta 2:10 inom Styrstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 40 nya bostäder, blandat villor och parhus.

Detaljplanen övergår från att upprättas i standardförfarande till att upprättas i utökat förfarande.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 12 juni 2018. Kommunfullmäktige (KF) beräknas ta beslut om antagande av detaljplanen den 24 september 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 407.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 585.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 229.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 583.4 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.


Utredning

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.7 MB)

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se