Sankt Johannes 1:8 (Ludden), Kårtorp

Program tillhörande detaljplan för Sankt Johannes 1:8 med närområde (Ludden) inom Kårtorp i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet12 april 2011, § 58.

Större karta

Syfte

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna till förtätning av Ludden med närområde genom nya tomter för bostadsändamål, samt att ge ökade byggrätter som möjliggör permanentboende i samband med att området förses med kommunalt vatten och avlopp. Programmet skall även belysa möjligheter och hinder för fortsatt detaljplanearbete.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 952.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 633.3 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping