Lundby, Styrstad

Program för Lundby med omgivningar inom Styrstad i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 15 juni 2010, § 143.

Syftet med programmet var att förbereda detaljplaneläggning för enbostadshus i Lundby, Styrstad, samt att skapa en helhetsbild av utbyggnadsmöjligheterna i området.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se