Björnö 1:1 (marin verksamhet), Vikbolandet

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnö 1:1 (marin verksamhet) inom Vikbolandet i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 1 mars 2011, § 40.

Syfte

Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att utveckla Björnö marina. Detta skall ske med hänsyn till den värdefulla naturmiljön. Målet är att göra en god avvägning mellan bevarande av befintliga värden och exploatering.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.7 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1004.3 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Kontakt

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping