Tillgänglighetsåtgärder i centrala staden

Syfte och beskrivning

Under en tillgänglighetsinventering identifierades platser och passager i centrala staden som personer med funktionsvariationer och främst synnedsättning upplever som otillgängliga. Tekniska kontoret ska förbättra tillgängligheten för tre av de identifierade platserna.

Flygfoto över Skvallertorget
  1. Flygfoto över Skvallertorget
  2. På Skvallertorget ska de aktuella anpassningarna på passagen i öst-västlig riktning åtgärdas, både i den norra och södra sidan av Skvallertorget. Den östra sidan som ligger över Västgötegatan och Bredgatan ska också tillgänglighetsanpassas.
Flygfoto över Drottninggatan – Repslagaregatan

Flygfoto över gatukorsningen Drottninggatan - Repslagaregatan

Korsningen Drottninggatan - Repslagaregatan ligger i stadens centrala delar med många målpunkter runtomkring. Området trafikeras av såväl gångtrafikanter, bilister i öst-västlig riktning, kollektivtrafikens bussar och spårvagnar. Tillgänglighetsanpassningarna ska tydliggöras och ska utföras på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Flygfoto över Gamla Rådstugugatan - Prästgatan

Flygfoto över Gamla Rådstugugatan - Prästgatan

Placeringen av passagen på båda sidorna Gamla Rådstugugatan i höjd med Prästgatan ska bli tydligare och den fasade delen på västra sidan ska göras större för rullstolar.

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. Telefon 011-15 38 45, epost: jessica.svejd@norrkoping.se.

Kontakt