S:t Persgatan blir gångfartsområde

Illustration på hur S:t Persgatan kommer se ut 

Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde.

Arbetet med att bygga nytt gångfartsområde, som kommer att påbörjas i mars 2018, kommer att kräva lite förarbeten. Det är Nodra som behöver ha tillgång till gatan för att vissa stuprör ska grävas ned och kopplas på dagvattenledningen så att regnvattnet inte ska rinna ut på gatan. På samma gång tar Nodra tillfället i akt och byter ut en del gamla ledningar mot nya. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet oktober/november.

Efter det att Nodra är färdiga med sitt arbete kommer Norrköpings kommun att påbörja arbetet att få till S:t Persgatan till gångfartsområde. Detta arbete beräknas komma igång under mars 2018 och pågå under cirka 3 månader.

Målet är att gatan ska knyta samman centrum och stråket mot Industrilandskapet med ett trevligt gångstråk. Gatan ska kännas trevlig med uteserveringar på sommaren och gröna inslag. Gatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.

Planerad byggstart: september 2018

Planerat färdigställande: maj 2019

Kontakt: Fredrik Nilsson, projektledare, tekniska kontoret. E-post fredrik1.nilsson@norrkoping.se, telefon 011-15 38 47.

Kontakt