Ombyggnaden av Södra kajen

Syfte och beskrivning

En karta över Södra kajen med ett markerat område där byggnationen kommer ske.

Södra kajen kommer att byggas om till en miljö som gynnar folkliv, vila, cykel, vattenkontakt och servering. Vattenkontakten är en viktig del i projektet. Nya fasta bryggor och flytbryggor ger allmänheten en möjlighet att komma närmare vattnet via ramper och trappor från kajen. Närmst kajkanten behåller vi den fina kajpromenaden men den får nya ytskikt, ny belysning och nya sittmöjligheter. Utmed kajpromenaden planeras det för kajpaviljonger, uteserveringar i kvällssolsläge och träd. Mellan kajpaviljongerna och de befintliga husen på Hamngatan blir det ytor för cykelväg och gångfartsområde.

Illustration över Hamngatan. 

Illustration över Hamngatan, som visar hur det kommer att bli.

Kajpaviljongerna

En bild på hur Kajpaviljongen planeras se ut med ett stort glashus och en uteservering.

Planerat utseende för kajpaviljongerna.

Längs Södra kajen kommer kajpaviljonger av olika storlek att byggas. De blir en viktig del i stråket längs vattnet och kommer att ha olika servicefunktioner så som exempelvis café och restaurang. Till varje kajpaviljong finns en avsatt yta för uteservering. På ena sidan av ytan finns en fast konstruerad bänk med belysning, den kommer att vara ett fast inslag på kajen under hela året.


Möjligheterna för gång, cykel och bil kommer att förändras i området

En karta över hur cykel- och gångstråken kommer att förändras. 

Gångtrafik (Blå färg)
Vi förbättrar gångstråket utmed vattnet med bättre ytskikt, ny belysning och fler sittplatser. Hamngatan kommer att bli ett gångfartsområde vilket innebär att du kan rör dig hur som helst på denna yta.

Cykel (grön färg)
Cykeltrafik prioriteras genom att cykelbanan på Olai kyrkogata förlängs ner till kajen och binds samman med Saltängsbron genom en ny cykelväg utmed Hamngatan. Olai kyrkogata kommer även att knytas samman med bron över till Strömsholmen genom en ny cykelväg i Kalvhagen. Förhoppningen är att kunna göra en ny gång- och cykelpassage över Drottninggatan.

Biltrafik (röd färg)
Hamngatan stängs av i höjd med Kristinagatan för fordonstrafik. Istället öppnas Flemminggatan upp i denna korsning. Vill man nå Saltängsbron så kör man Flemminggatan-Torggatan-Hamngatan. Vill man nå G:a Rådstugugatan så kör man Flemminggatan över Drottninggatan. Torggatan och Hamngatan enkelriktas.

Parkering på Hamngatan
Parkeringsplatserna på Hamngatan kommer att försvinna och vi hänvisar till omkringliggande gator. Vi kommer att utöka antalet cykelparkingsplatser då det finns ett stort behov av det i området.

Lastning och lossning
Alla entréer nås precis som idag för lastning och lossning.

Läs mer om Norrköping vid Strömmen

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Projektledare Rickard Huld, 011-15 16 29, rickard.huld@norrkoping.se.

Kontakt