De tidiga utredningarna visar att de som bor i närheten av Ljuralänken inte skulle störas nämnvärt av buller från spårvägen. Men det här är en sådan sak som kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet. Nya spårvägar går att bygga avsevärt tystare jämfört med det vi upplever på några av de äldre sträckorna idag. Däremot är det dock svårt att undvika störande ljud under byggtiden. Kommunen kommer att informera innan byggnationen sätter igång.