Det kommer ges flera tillfällen att tycka till om projektet. Under maj månad kommer det ske en medborgardialog för att samla in tankar och idéer kring Ljuralänken och Kristinaplatsens framtida utformning. Dessa synpunkter kommer sedan ligga till grund för detaljplanens framtagande och en arkitekttävling om Kristinaplatsen. Under hösten 2018 beräknas detaljplanen finnas ute för samråd och då är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet bearbetas detaljplanen utifrån inkomna synpunkter. När det är klart ställs detaljplanen ut för granskning, detta beräknas ske under våren 2019. Då är det möjligt att lämna synpunkter en gång till. Återigen bearbetas förslaget innan det slutligen skickas till kommunfullmäktige för antagande. Det innebär att det slutliga beslutet om sträckning och genomförande tas av kommunfullmäktige. Om detaljplanen vinner laga kraft kan byggnationen börja under 2020.

Här kan du läsa mer om detaljplanearbetet

 

Under augusti-september 2017 genomförde kommunen en enkätundersökning för att ta reda på hur Norrköpingsborna vill utveckla spårvägstrafiken generellt. 

Ta del av resultatet från medborgardialogen om framtidens spårväg här