Ljuralänken -en pusselbit i framtidens spårväg

Bilden visar ett hjärta med texten, tack för ditt engagemang.

Ljuralänken engagerar, vi har fått in över 1700 svar i enkäten och över 100 synpunkter i webbkartan. Tack! Era synpunkter är viktiga.

Under maj månad har det pågått en medborgardialog om Ljuralänken med utställning på Stadsbiblioteket och Hageby bibliotek i Mirum galleria. Det var planerat tre träffar som senare fick utökas med två träffar till då intresset var stort. På träffarna kunde man ställa frågor till de som jobbar med Ljuralänken, Östgötatrafiken och kommunens politiker. Nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter som kommer att tas med i det fortsatta arbetet. Stort tack för ert engagemang!

 

Om Ljuralänken

Norrköping fortsätter att växa. Vi blir fler människor och nya bostäder byggs. För att Norrköping ska växa hållbart vill vi satsa på en utbyggnad av kollektivtrafik och skapa bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik.

Med fler linjer, tätare avgångar och kortare restider räknar vi med att fler Norrköpingsbor väljer spårvagnen framför bilen. Det gör att vi får en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor. Minskad biltrafik är även nödvändigt ur ett klimatperspektiv.

Idag sker 8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Norrköping varje år och av dem cirka 6 miljoner resor på spårvägen. Vi Norrköpingsbor gillar alltså att åka spårvagn!

Ljuralänken är en viktig pusselbit i framtidens spårväg som gör det möjligt att göra tre spårvagnslinjer istället för nuvarande två. En del i framtidsplanen är att öppna upp den nu nedlagda spårvägen till Klingsberg.

Istället för att passera Trozelligatan, som idag, möjliggör Ljuralänken en ny spårväg via Vasaparken – Hagebygatan – Kristinaplatsen. Tanken är att Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på och det planeras en arkitekttävling för hur Kristinaplatsen ska se ut i framtiden.

Om Ljuralänken byggs skulle det underlätta för närmare 17 000 personer som bor i stadsdelarna Ljura, Hageby och Navestad att pendla med spårvagnen till jobb och skola i andra delar av Norrköping. Vilket också innebär att boende i andra delar av staden lättare kan ta sig till exempelvis Hageby och Vrinneviskogen.

 

Förslag på sträckning av Ljuralänken

Karta där ett förslag till framtida linjenät visas
  • Den gröna linjen är oförändrad och trafikerar Klockaretorpet-Drottninggatan-Vidablick
  • Den blåa linjen. Om den blå linjen fortsätter längs med Drottninggatan blir restiden 8 minuter kortare mellan Ljura och resecentrum.
  • Om Ljuralänken byggs kommer Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på.
  • Ljuralänken. Planerad sträckning gör att restiden blir 3 minuter kortare mellan Ljura och Söder tull.
  • Om Ljuralänken byggs kan den röda linjen fortfarande trafikera Östra promenaden och Trozelligatan, även den nu nedlagda Klingsbergs-slingan öppnas upp igen.
  • Norr tull till Vrinnevisjukhuset. Möjlig fortsatt spårvägsutbyggnad från Norr tull via Kungsgatan, Ektorp och Vilbergen till Vrinnevi.

 

Nya möjligheter för Kristinaplatsen

Om Ljuralänken byggs kommer spårvägen att passera över Kristinaplatsen. Tanken är att Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på.

Under medborgardialogen i maj månad fick vi till oss en mängd tankar och idéer på hur Kristinaplatsen kan utvecklas om Ljuralänken byggs. De här idéerna plockas med till den tilltänkta arkitekttävlingen för Kristinaplatsen.

 

Förslag på sträckning av Ljuralänken

Karta med olika dragningar
Bilden visar en karta med fem olika förslag på dragningar.
Bilden visar en karta med två föreslagna spårvägsdragningar.

I början tittade man på alla tänkbara dragningar av Ljuralänken. Av dom valdes fem dragningar ut som analyserades mer i detalj. Efter analyseringen valdes två dragningar ut. Bilden till höger visar de två olika dragningarna. Den västra dragningen tycker tekniska nämnden är mest lämplig.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Planerad publicering i e-avrop: 2018

Planerad byggstart: 2020

Planerat färdigställande: 2022

Kontakt: Anna Karlin, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret telefon 011-15 53 98

Martin Schmidt, verksamhetsutvecklare spår, tekniska kontoret, telefon 011-15 15 51.

Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius, telefon 0708- 44 05 46.

Kontakt