Ljuralänken, ny spårväg mellan Söder tull och Ljura centrum

Syfte och beskrivning

Norrköping fortsätter att växa, år 2035 beräknas Norrköping vara en kommun med 175 000 invånare. Fler bostäder och människor innebär en utmaning i att planera och utveckla kollektivtrafiksystemet i hela Norrköping. Ljuralänken är en del i det arbetet.


Ljuralänken är ingen ny tanke. Redan när spårvägen till Ljura, Hageby och Navestad byggdes fanns förslag om en rakare linjesträckning mellan Söder tull och Ljura centrum. Någon dag efter invigningen 2010 presenterades en skiss i tidningen till det som skulle bli Ljuralänken, idén framfördes av resenärer.

Idag har Ljuralänken stöd i kommunens översiktsplan och är en viktig pusselbit för att det ska gå snabbare att resa med kollektivtrafiken. Det finns också planer på att låta Ljuralänken fortsätta vidare via Drottninggatan till resecentrum, istället för dagens linjesträckning via Östra promenaden, vilket skulle korta restiden ytterligare.

Linje 2 en av länets mest trafikerade och utbyggnad av Ljuralänken skulle leda till att ännu fler väljer att resa med spårvagn.

Framtida satsningar på kollektivtrafiken

I takt med att staden växer och befolkningen ökar behövs mer kollektivtrafik för att transportera alla människor. Ljuralänken är bara en liten del i hur spårvägen kan komma att byggas ut i framtiden. 

Om Ljuralänken byggs så kan vi i ett första steg få tre spårvagnslinjer istället för nuvarande två.

År 2035 planeras ett nytt kollektivtrafiknät att vara klart. En del i framtidsplanen är att öppna upp den nu nedlagda Klingsbergsslingan. På längre sikt kan det också bli aktuellt med spårvagnslinjer bland annat till Vrinnevi för att skapa snabbare förbindelser till och från sjukhuset. 

Med fler linjer, tätare avgångar och kortare restider hoppas vi att fler Norrköpingsbor väljer spårvagnen framför bilen. Det gör att vi får en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor istället för bilar. Om vi satsar på en utbyggnad av spårvägen främjar det en ökad social jämlikhet, då fler Norrköpingsbor når arbets- och utbildningstillfällen inom en rimlig pendlingstid. 

Just nu finns ett förslag till framtida linjenät, där Ljuralänken är en viktig del:

  • Linje 2 (röd linje) återgår till sin gamla sträckning Fridvalla- Resecentrum- Öster- Söder tull- Klingsberg
  • Linje 3 (grön linje) är oförändrad och trafikerar Klockaretorpet-Söder tull- Resecentrum -Vidablick
  • Linje 4 (blå linje) är den nya snabblinjen Navestad- Hageby - Ljuralänken- Söder tull – Resecentrum – Norr Tull
Karta där ett förslag till framtida linjenät visas

Ljuralänkens dragning

Ljuralänkens dragning är fortfarande inte helt bestämd. Kommen tog fram en förstudie 2016 som visar att det är möjligt att bygga Ljuralänken. Förstudien kom fram till två lämpliga dragningar, öster respektive väster om förskolan Fridtunatäppan. Tekniska nämnden förordar den västra dragningen. Nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan för spårvägen och en del i detaljplanearbetet är utreda olika sträckningar och väga olika intressen mot varandra. Kommunen vill tillsammans med medborgarna hitta den lösning som fungerar bäst för så många som möjligt, vilket innebär att den förordade dragningen kan komma att ändras. Under arbetets gång kommer det finnas flera tillfällen för medborgarna att engagera sig. 

Läs mer om detaljplanen här.

 

Så vill Norrköpingsborna resa med spårvagn i framtiden

 

Under augusti-september fanns möjligheten att svara på enkät kring framtidens spårvägstrafik. Ta del av resultatet här:

Framtidens spårväg

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Planerad publicering i e-avrop: 2018

Planerad byggstart: 2020

Planerat färdigställande: 2022

Kontakt: Martin Schmidt, verksamhetsutvecklare spår, tekniska kontoret, telefon 011-15 15 51. Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius, telefon 0708- 44 05 46.

Kontakt