Kardonbanan

Syfte och beskrivning

En karta över hur Kardonbanan kommer dras.

Klicka här för en större bild

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.

Utbyggnaden har blivit aktuell då Ostlänkens planerade sträckning kommer att passera befintliga industrispårsanslutningar för godstrafik och nya anslutningar behöver byggas.

Kardonbanan kommer att knyta ihop järnvägsanslutningen från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg.

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut kommer vägsystemet på Malmölandet att byggas om. Det kommer att byggas sex stycken planskildheter, det vill säga korsningar där bil-, gång- och cykelvägar och järnvägsspåren korsar varandra i skilda plan utan att påverka varandra.

Vid passagen över Motala Ström kommer en ny järnvägsbro att byggas intill den vägbro som redan finns. Det kommer även att byggas en gång- och cykelbro över Strömmen.

Samråd vattenverksamhet Kardonbanken

Kardonbanan kommer att passera över Motala Ström vid den befintliga Kardonbron. Kommunen har sedan tidigare fått tillstånd att bygga i vattnet. Under 2017 har kompletterande geotekniska undersökningar gjorts som visar att det finns lera kvar under den östra bankslänten. Detta betyder att en ny så kallad tryckbank behöver byggas öster om den befintliga vägbanken dessutom behöver en trumma bytas ut och förlängas. För att genomföra arbetet krävs ett nytt tillstånd för så kallad vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen.

Samrådsunderlag ansökan om vattenverksamhetPDF (pdf, 1.5 MB)

FöljebrevPDF (pdf, 128.9 kB)

Synpunkter och samrådstid

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter märkta med diarienummer TN 2018/0038 senast den 9 februari 2018. Synpunkter på samrådsmaterialet kan lämnas med brev till Norrköpings kommun, Tekniska kontoret, 601 81 Norrköping eller med e-post till tekniska.kontoret@norrkoping.se. Glöm inte att ange diarienummer.

Mer information

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun. 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats

Mer om stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping, som Ostlänken är en del av, kan du läsa på www.next.norrkoping.se.

Entreprenör: Rover Alcisa

Byggstart: November 2017

Planerat färdigställande: 2020

Kontakt: Norrköpings kommun, gator och vägar: Björn Magnusson, telefon 070-552 15 71.

Kontakt