Pryssgårdsparken byggs om

Syfte och beskrivning

Bilden visar en karta med markering för pryssgårdsparken.

Klicka här för större bild

I mitten av juni började arbetet med att göra om Pryssgårdsparken. En arkeologisk undersökning har utförts och senare i höst/vinter kommer arbetet med lekmiljöerna att påbörjas. Under våren byggs gångvägen och dagvattendammen.


Hur kommer den nya parken se ut?

Den nya parken kommer i etapp 1 att få en lekplats med klätterlek, gunga, grillplats, ny balanslek och rutschkana. I etapp 2 anläggs nya fotbollsmål, en motorikbana och en ny gångväg genom hela parken med parkbänkar och papperskorgar.

Parken kommer i etapp 2 också att få ett promenadstråk med belysning från Norrgårdsvägen i söder till Finspångsvägen i norr, som binder ihop Enebymo med Pryssgården och Himmelstalund. Det kommer även att byggas en damm för rening och fördröjning av dagvatten. Dammen kan också ta hand om stora regn och minska antalet källaröversvämningar i området.

Med hänsyn till de arkeologiska fynd som gjorts kommer förslaget att ändras något, bland annat kommer inga diken att grävas och färre kullar att byggas. Det blir även lite färre nya träd- och buskplanteringar.

Illustrationsplan över parken

Illustration över lekparken

 

Planerad publicering i e-avrop för etapp 1: december 2017

Planerad byggstart etapp 1: januari 2018

Planerat färdigställande etapp 1: maj 2018

 

Planerad publicering i e-avrop för etapp 2: maj 2018

Planerad byggstart etapp 2: hösten 2018

Planerat färdigställande etapp 2: våren 2019

Kontakt: Projektledare Kim Lindberg, 011-15 21 73.

Kontakt