Ny gestaltning av kvarteret Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren

Syfte och beskrivning

Kvarteret Mjölnaren vid Västgötegatan kommer att genomgå en förvandling. Målet är att skapa en attraktivare och tryggare trafikmiljö för alla som vistas i området, särskilt för gångtrafikanter.

Bostäder, butiker, parkeringshus, m.m. planeras i området. Vi bygger också en ny park och två mindre torg och det befintliga gatunätet får ny asfalt.

Arbetet är planerat i två etapper:

Etapp 1

En park med en lekplats ska byggas och ett mindre torg ska anläggas i anslutning till Tunnbindaregatan, gatan ska även fräschas upp.

Illustration på lekmiljön, bild 1

Illustration på lekmiljön, bild 2

Illustration på lekmiljön, bild 3

 

Planerad publicering av e-avrop: etapp 1 upphandlas december 2017 till januari 2018

Planerad byggstart: mars/april 2018

Planerat färdigställande: oktober/november 2018

Kontakt: Fredrik Landelius, projektledare tekniska kontoret. Telefon: 011-15 16 84.

Etapp 2

Etapp 2 innehåller arbeten på:

  • Mäster Påvels gränd
  • Västgötegatan
  • Garvaregatan
  • Bredgatan
  • Torgyta vid Västgötegatan/ Garvaregatan

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt:

Kontakt