Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten (våra vattentäkter) finns det fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Varje område har specifika föreskrifter.

Föreskrifter skyddar vattnet

Skyddsföreskrifterna reglerar hur verksamheter eller åtgärder får utföras i området. Reglerna tar hänsyn till markförhållanden och avstånd. Och om de sker inom så kallad primär, sekundär eller tertiär skyddszon. Det är åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena vattnet som specialregleras.

I föreskrifterna regleras bland annat hantering av petroleumprodukter, hälso- och miljöfarliga ämnen samt bekämpningsmedel. Avfallshantering, avverkning, industriell verksamhet och jordbruk måste också ske enligt skyddsföreskrifterna.

Skyddsföreskrifter och kartor över skyddsområden finns på Norrköping Vatten och Avfall AB webbsidor.

Vattenskyddsområden - Norrköping Vatten och Avfall

Åtgärder ska prövas

Det krävs tillstånd för vissa åtgärder inom vattenskyddsområde. Och andra åtgärder ska anmälas. Båda görs till bygg och miljökontoret som har tillsyn över att föreskrifterna följs.

Till kommunens e-tjänster och blanketter

Miljöbalken styr

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alltid för alla och överallt. För att säkra skyddet i ett enskilt fall finns särskilda föreskrifter.

Övriga bestämmelser som tillsammans med skyddsföreskrifterna reglerar åtgärder inom vattenskyddsområden är

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24

Allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel AR 97:3

Allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Känsliga punkter för transporter med farligt gods i Östergötland

Kontakt