Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja ett markområde utan att äga det. Norrköpings kommun är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten till någon annan eller att pantsätta den. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet i jordabalken.

Stadsbyggnadskontorets verksamhet Mark och exploatering ansvarar för tomträtterna i Norrköpings kommun.

 

Tomträttsavgäld

Du hyr marken genom ett tomträttsavtal. Varje år betalas en avgift till Norrköpings kommun som kallas tomträttsavgäld. Avgälden för småhus beräknas som en ränta på en del av marktaxeringsvärdet som Skatteverket räknar fram. Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som dina räntekostnader.

Avgälden ändras vart tionde eller vart tjugonde år beroende på hur det senaste ändringsavtalet ser ut. I god tid innan ändringen (drygt 1 år) får tomträttshavaren ett ändringsavtal med vad den nya avgälden blir.

 

Överlåtelse av tomträtt

Du som tomträttsinnehavare har rätt att överlåta tomträtten till en ny tomträttsinnehavare. Det kan till exempel ske genom försäljning, gåva eller byte.

Sker en överlåtelse ska det meddelas till Norrköpings kommun med kopia på överlåtelsehandlingen, via e-post eller brev till nedanstående adress.

E-post: mex@norrkoping.se

Brev: Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

 

Friköp av tomträtt

Många tomträttshavare vill äga marken istället för att ha en tomträtt, och är därför intresserade av att köpa fastigheten av kommunen. Detta kallas att man friköper sin tomträtt eller gör ett friköp.

Om du har en tomträtt som är upplåten med småhus, det vill säga privatbostad som villa, radhus eller kedjehus, har du möjlighet att friköpa tomträtten.

Att friköpa tomten är frivilligt, och det är tomträttshavaren som kan friköpa tomträtten. Erbjudandet att friköpa tomträtten gäller så länge kommunstyrelsens beslut inte ändras eller helt upphör att gälla. Vid en eventuell försäljning av huset har även efterföljande tomträttsinnehavare rätt att friköpa tomträtten.

Det går inte att friköpa under pågående avgäldsperiod.

Vad kostar det?

För att köpa loss sin tomträtt och bli lagfaren ägare är priset 60 procent av det marktaxeringsvärde som är fastställt för fastigheten året före friköpet.

Marktaxeringsvärdet fastställs genom att dra bort byggnadsvärdet från det totala taxeringsvärdet. Kontakta Skatteverket för mer information kring marktaxeringsvärdet.

Övriga kostnader

Vid friköp av tomträtten tillkommer, utöver köpeskillingen, även andra kostnader. De kostnaderna är stämpelskatt, expeditionsavgift samt kostnad för eventuell dödning av pantbrev. Kontakta Inskrivningsmyndigheten för mer information om dessa kostnader.

Hur går det till?

Först gör du en intresseanmälan, se nedan. Därefter räknas köpeskillingen, priset, på tomträtten ut, och du beslutar dig om du vill gå vidare med friköpet av tomträtten.

Efter att ha fått friköpet bekräftat från kommunen kommer ett köpekontrakt att upprättas och skickas ut för underskrift. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpekontraktet skickas tillbaka för kommunens påskrift. Därefter skickas en faktura på köpeskillingen till tomträttshavaren. När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar vi tillbaka underskrivet köpekontrakt.

När du får tillbaka köpekontraktet ska du söka lagfart hos Fastighetsinskrivningen. Kontakta Fastighetsinskrivningen eller din bank för mer information om detta.

Friköp kan ske vid valfritt kvartalsskifte. Kvartalsperioderna är 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Norrköpings kommun återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld.

Vi behöver din intresseanmälan två månader före tillträdesdatumet. Exempel: Ska friköpet ske i början av juli måste din anmälan ha inkommit till kommunen senast 1 maj.

Påverkas fastighetsskatten vid ett friköp?

Den som innehar en fastighet med tomträtt ska betala fastighetsskatt både för huset och tomten, det vill säga på fastighetens hela taxeringsvärde. Vid ett friköp påverkas inte fastighetsskatten.

 

Intresseanmälan om friköp av tomträtt

Vill du veta vad det kostar att friköpa din tomträtt?

Gör en intresseanmälan via e-post eller brev till nedanstående adress. Märk anmälan med "friköp" och uppge fastighetsbeteckning, tomträttsinnehavarens namn, adress samt telefonnummer.

En intresseanmälan är inte bindande.

Vi behöver din intresseanmälan två månader före tillträdesdatumet. Exempel: Ska friköpet ske i början av juli måste din anmälan ha inkommit till kommunen senast 1 maj.

E-post: mex@norrkoping.se

Brev: Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

Kontakt