Tomträtt

Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på samma sätt som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger tomträtten utan hyr den genom tomträttsavtal. Du kan när som helst välja att friköpa din tomträtt. Första steget är att skicka in en intresseanmälan till kommunen. En intresseanmälan är inte bindande.

Tomträtter kan överlåtas. Du kan upplåta panträtt, nyttjanderätt och servitut i den och den kan även belånas. I princip är det bara kommuner och staten som får upplåta tomträtt. Jordabalkens 13 kapitel reglerar upplåtelse av tomträtt.

Läs mer på www.notisum.se

Stadsbyggnadskontoret, Mark och exploatering ansvarar för tomträtterna i Norrköpings kommun.

Verksamheten lämnar information om tomträtterna, hur avgiften till kommunen för tomträttsupplåtelsen beräknas, avgiftens storlek, när eventuell ändring av avgiften kommer att ske.

Tomträttsavgiften är avdragsgill i deklarationen och kommunen lämnar även kontrolluppgift till Skatteverket på betald avgift under kalenderåret. Vid ägarbyte (köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande) ska kopia av överlåtelsehandlingen skickas till stadsbyggnadskontoret.

Friköp av tomträtt

Norrköpings kommuns regler för friköp av tomträtter avseende småhus innebär att försäljningspriset uppgår till 60 procent av det marktaxeringsvärde tomträtten har fastställt året före köpet.

Är du intresserad av att friköpa din tomträtt ber vi dig att göra en intresseanmälan via e-post, brev, fax eller telefon till nedanstående adress.

Märk anmälan med "friköp" och ange fastighetsbeteckning, tomträttsinnehavarens namn, adress samt telefonnummer. En intresseanmälan är inte bindande.

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

Telefon: 011-15 00 00 (växel)
Fax 011-15 12 35

mex@norrkoping.se

Handläggning

Har inte något särskilt önskemål lämnats om tillträdesdag lämnar stadsbyggnadskontoret lämplig dag. Eftersom Norrköpings kommun inte återbetalar eventuell erlagd tomträttsavgift bör ett friköp lämpligen ske mellan två kvartalsperioder (1 jan, 1 april, 1 juli eller 1 okt). Vi behöver din intresseanmälan cirka två månader före tillträdesdatumet.

Köpekontrakt upprättas och skickas ut till tomträttshavaren för underskrift. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpekontraktet skickas tillbaka till stadsbyggnadskontoret för kommunens påskrift. Därefter skickas en faktura på köpeskillingen till tomträttshavaren.

Köpeskillingen ska betalas senast på tillträdesdagen. Till dess ska tomträttsavgift betalas. När köpeskillingen betalats återfås originalet av köpekontraktet. Den fortsatta hanteringen svarar du själv för. Mer information får du när köpeskillingen har betalats.

Kostnader och avgifter

Vid friköp av tomträtter tillkommer, utöver köpeskillingen, även andra kostnader. Stämpelskatt ska betalas till staten på den friköpta tomträtten. Skattesatsen ligger för närvarande på 1,5 procent och beräknas utifrån det värde som är högst av köpeskillingen eller det marktaxeringsvärde som gällde året före det år ansökan om lagfart beviljats. Dessutom tillkommer Inskrivningsmyndighetens expeditionsavgift på 825 kr. Slutligen tillkommer en avgift för nyteckning av de eventuella pantbrev som finns i tomträtten fn 375 kr/nytecknat pantbrev.

Ansökan om lagfart lämnas in hos:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Till ansökan bifogas förutom originalet av köpekontraktet:

 • dödningshandling på tomträtten från kommunen
 • kopia av delegationsprotokoll från stadsplaneringsnämnden avseende försäljningen

Vänd dig gärna till din bank för att få hjälp med lagfartsansökan, ansökan om dödning och nyinteckning av pantbrev.

Frågor och svar

Friköpsbestämmelser

 • Vem kan friköpa? Innehavare av tomträtt för bostadsändamål, som enligt allmänna fastighetstaxeringen taxerats som småhus, kan friköpa.
 • Hur länge kvarstår erbjudandet om friköp av småhustomter? Friköpserbjudandet gäller så länge kommunstyrelsens beslut inte ändras eller helt upphör att gälla.
 • När är det lämpligt att friköpa? Om inget särskilt önskemål har lämnats bestämmer Mark och exploatering, Stadsbyggnadskontoret lämplig tillträdesdag. Eftersom Norrköpings kommun inte återbetalar ev erlagd tomträttsavgäld bör ett friköp lämpligen sker mellan två kvartalsperioder (1 jan, 1 april, 1 juli eller 1 okt).
 • Går det att friköpa under pågående avgäldsperiod? Ja, men den då erlagda avgälden fram till tillträdesdagen återbetalas inte.
 • Är intresseanmälan bindande? En intresseanmälan är inte bindande.
 • Gäller friköpserbjudandet även kommande ägare om huset säljs? Vid en ev försäljning av huset har även efterföljande ägare rätt att friköpa tomträtten så länge kommunstyrelsens beslut står fast.

Vad kommer det att kosta?

 • Hur beräknas friköpspriset? Friköpspriset uppgår till 60 procent av tomträttens marktaxeringsvärdet, fastställt året innan man friköper.
 • Hur beräknas marktaxeringsvärdet? Marktaxeringsvärdet på Er tomträtt erhålls genom att från det totala taxeringsvärdet dra bort byggnadsvärdet.
 • Min granne har ett högre/lägre friköpspris. Vad beror det på? Det beror på att friköpspriset beräknas utifrån marktaxeringsvärdet, vilket varierar mellan tomträttsfastigheter.
 • Vilka andra kostnader kan uppstå i samband med ett friköp? Vid friköp tillkommer utöver köpeskillingen även andra kostnader.
  • Stämpelskatt ska erläggas till staten på den friköpta tomträtten. Skattesatsen ligger på 1,5 procent och beräknas utifrån det värde som är högst av köpeskillingen eller det marktaxeringsvärde som gällde året närmast före det år ansökan om lagfart sökts. Därtill tar inskrivningsmyndigheten ut en expeditionsavgift på f.n. 825 kr.
  • Ansökan om lagfart lämnas in hos inskrivningsmyndigheten i Eksjö. Till ansökan ska förutom originalet av köpekontraktet även en vidimerade kopia lämnas.
  • Dessutom tillkommer en avgift för nyteckning av de eventuella pantbrev som finns i tomträtten (f.n. 375 kr per nytecknat pantbrev). Dödning av inteckning och tomträtt är utan avgift.
 • Påverkas fastighetsskatten vid ett friköp? Den som innehar en fastighet med tomträtt ska betala fastighetsskatt både för huset och tomten, det vill säga på fastighetens hela taxeringsvärde. Vid ett friköp påverkas således inte fastighetsskatten.

Kontakt