Fler genomförda tilldelningar

Söderport, Hageby

I Söderport i Hageby har under hösten 2015 marktilldelningtävling av två tomter genomförts, Hageby 4:2 och Balkongen 1. Stadsplaneringsnämnden har utsett Concent AB som vinnare av tävlingen.

Läs mer om tilldelningen Söderport, Hageby

Ljurafältet, tomt F

På Ljurafältet bygger HSB och Riksbyggen. I området kvarstår en tomt om 2 100 m2 BTA närmast Söderleden, kallad tomt F. Marktilldelningstävlingen avslutades i oktober 2015 och företaget Conlega utsågs till vinnare.

Läs mer om tilldelningen Ljurafältet, tomt F

Råssla 1:434 i Krokek

Tilldelning av Rådhusområde i Krokek genom anbudsförfarande. Myresjöhus har utsetts till vinnare av marktilldelningen av stadsplaneringsnämnden 2015-10-13.

Läs mer om tilldelningen Råssla 1:434 i Krokek

Inre hamnen, etapp 1

Den 26 mars var sista dag att lämna anbud för etapp 1 i Inre hamnen. Intresset har varit stort. Nu kommer anbuden att utvärderas. Under april kommer vi att kalla aktuella byggherrar för intervju. Beslut om marktilldelning fattas i maj.

Läs mer om tilldelningen och projektet på next.norrkoping.se

Rodga, etapp 2

Beslut om tilldelning har fattats av stadsplaneringsnämnden. Mark har tilldelats till HSB och Kärnhem.

Läs mer om tilldelningen rodga, etapp 2

Rotflyet 1 inom Rambodal

Beslut om tilldelning togs av stadsplaneringsnämnden den 15 oktober. Mark har tilldelats till Hyresbostäder i Norrköping AB.

Läs mer om tilldelningen Rotflyet 1 inom Rambodal

Ljura 1:1 (Ljurafältet)

Beslut om tilldelning togs av stadsplaneringsnämnden den 15 oktober. Mark har tilldelats till HSB.

Läs mer om tilldelningen Ljura 1:1 (Ljurafältet)

Klockaretorpet

Alla tomter för bostadsbyggande i den första etappen av utvecklingen av området vid SMHI inom Klockaretorpet har nu fördelats till marknaden. Dock finns fortfarande mark kvar för kontor eller handel. Planarbetet för etapp 2 påbörjas under 2015.

Läs mer om tilldelningen Klockaretorpet

Badhustomten (Ljura 1:2)

Vid Centralbadet i Norrköping finns möjlighet att bygga tre punkthus med garage i bottenvåningen. Tid för lämnande av anbud har gått ut och stadsplaneringsnämnden fattar beslut av part för markanvisningsavtal till nämnden den 25 mars.

Läs mer om tilldelningen Badhustomten (Ljura 1:2)

Kvarteret Rodga (gamla busstationen)

Mitt emot Norrköpings resecentrum ligger kvarteret Rodga. Här ska skapas en välkomnande entré för staden med ny bebyggelse och ett torg. För del 1 av området, kv Mässingen, har investerare ombetts att inkomma med intresseanmälan. Anbudstiden har gått ut och inkomna anbud utvärderas. Beslut om marktilldelning fattas på stadsplaneringsnämndens april sammanträde 2014.

Läs mer om tilldelningen Rodga (gamla busstationen)

Rosen 6

På parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen planeras byggrätt för flerbostadshus med lokaler i delar av bottenplanet, varav en del kommer att hyras av kommunen. Stadsplaneringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 10 december 2013 att tilldela marken till Hyresbostäder.

Läs mer om tilldelningen Rosen 6

Markanvisningstävling för Trehörningen

Norrköpings kommun har genomfört en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus med lokaler i bottenplan inom kvarteret Trehörningen. Förslaget "Väv" är utsett till vinnare.

Markanvisningstävling för Stabben

Norrköpings kommun har genomfört en markanvisningstävling för kvarteret Stabben inom Industrlandskapet med starkt fokus på arkitektonisk kvalitet. Förslaget "Katscha" har utsetts till vinnare av markanvisningstävlingen.

Markanvisningstävlingar inom Lindö strand

Norrköpings kommun har under juni 2011 bjudit in till två markanvisningstävlingar för nya bostäder intill Lindö strand. Vinnare för tävlingsområde A och B har utsetts och offentliggjorts.

Läs mer om markanvisningstävlingen för Lindö strand

Tävling för Tornbaggen 2 inom Rambodal

Norrköpings kommun har bjudit in till markanvisningstävling för fastigheten Tornbaggen 2 i Rambodal. Skanska har utsetts till vinnare genom ett förslag med 17 passivhuslägenheter.

Kontakt