Mark och exploatering

Mark och exploatering
Trädgårdsgatan 21/Rosen
601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00
Fax: 011-15 12 35
E-post: mex@norrkoping.se


Mark och exploatering (MEX) är kommunens operativa organ för mark och exploateringsfrågor. Detta innebär att verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden samt övriga nyttjanderätter. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

Mark och exploatering förvaltar kommunens markreserv, tomträtter, är ansvarig för kommunens tomtkö för småhustomter samt för att hålla ett register över kommunens fastighetsinnehav. Verksamheten svarar också för lokaliseringsservice till näringslivet tillsammans med näringslivskontoret.

Personal

Verksamhetschef
Anna Larsson
Telefon: 011-15 12 34

Processansvarig exploatering
Björn Lunnerdal
Telefon: 011-15 12 37

Processansvarig markförvaltning
Göran Edström
Telefon: 011-15 18 56

Handläggare

Anna Kjellström - sjuksriven
Telefon: 011-15 19 43 

Daniella Aman

Telefon: 011-15 18 05

Fred Jansson
Telefon: 011-15 31 94

Helene Mikkola
Telefon: 011-15 31 99

Karl Braune
Telefon: 011-15 20 81

Lisa Hallkvist

Telefon: 011-15 12 45

Lisa Nyström - föräldraledig
Telefon: 011-15 30 42

Magnus Bengtsson
Telefon: 011-15 31 46

Magnus Sandberg
Telefon: 011-15 12 42

Maija Göransson - tjänstledig
Telefon: 011-15 18 93

Marcus Söderström
Telefon: 011-15 34 85

Marianne Lund
Telefon: 011-15 33 71

Ola Brånäs
Telefon: 011-15 12 17

Siham Eskander
Telefon: 011-15 14 22

Therese Nordgren
Telefon: 011- 15 12 14