Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter med en attraktiv stadsmiljö, bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv med kajer utmed Motala ström och nya anlagda kanaler. Det ska bli ett högt markutnyttjande i ett centralt läge i staden med förhållandevis många bostäder och också goda förutsättningar för kommersiella lokaler i form av handel och kontor. Detaljplanen omfattar cirka 700-900 lägenheter vilket innebär cirka 1500-1900 personer boende samt cirka 15 000–20 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under andra kvartalet 2017.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Linda Gårlin, telefon 011-15 79 02

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping

fysiskplanering@norrkoping.se