Vatten- och avloppsplan

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. I dokumentet nedan kan du se vilka områden som prioriteras för utbyggnad till och med år 2025.

Prioriteringen görs genom att titta på hur känsligt vattendraget är och hur stor påverkan är från bebyggelsen i området. Är det många som bor i området permanent ökar belastningen vilket gör att området prioriteras i planen.

Kartan visar statusen för vatten- och avloppsområdena 2013.

Åtgärder

Vatten- och avloppsrådgivning (VA-rådgivning)
Vatten- och avloppsrådgivning innebär att kommunen kostnadsfritt erbjuder boende inom ett visst område hjälp att ta fram förslag på hur vatten- och avloppsförsörjningen skulle kunna lösas. Exempel på olika lösningar är enskilt avlopp eller utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Det är miljö-och hälsoskydd på bygg- och miljökontoret i Norrköping som ansvarar för vatten- och avloppsrådgivningen.

Projektering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
Norrköping Vatten och Avfall AB ansvarar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Detaljplanering
I samband med att man planerar åtgärder för vatten och avlopp i ett område görs ofta förändringar i den gällande detaljplanen. Antingen med ett tillägg till detaljplanen eller så tas en helt ny detaljplan fram.
 
Tillägg till detaljplan innebär att man undersöker möjligheten att utöka byggrätterna på de redan befintliga tomterna för att till exempel kunna göra om en sommarstuga till en större åretruntbostad. Då helt nya tomter ska tas fram krävs att en ny detaljplan tas fram.

Det är stadsbyggnadskontorets verksamhet för fysisk planering som ansvarar för detaljplanering inom Norrköpings kommun.