Miljö och vattenvård - LeVa

I Norrköping planerar och jobbar vi gemensamt över gränserna för en lyckad hantering av våra vatten- och avloppsproblemområden. Det är grupper av bebyggelse där vi konstaterat att vatten- och avloppförsörjningen inte är tillfredställande och därför har miljömässiga eller sanitära problem.

Svenska miljömål för vatten styr arbetet

"Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård".

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd den svenska miljön ska uppnå inom en generation, till 2020.

Vi styrs även av EUs vattendirektiv

"Vatten är inte vilken vara som helst. Utan det är ett arv som måste skyddas, försvaras och vårdas för kommande generationer." Ur EUs ramdirektiv för vatten.

EU:s målsättning är att alla vatten ska ha god status och vattenkvalitén får inte försämras.

Kolla hur din sjö mår

I databasen för vatteninformationsystem, VISS, kan du söka bland alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Där finns bland annat information om vattendragets ekologiska status och eventuella miljöproblem.

Alla Sveriges vattenorganisationer

Arbete med vattenfrågor sker förutom i kommunen också i vattenråd och vattenvårdsförbund. På webbsidan för Sveriges Vattenorganisationer hittar du länkar till alla organisationer. För Norrköpings del finns Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd.

LeVa arbetar för att uppfylla målen

LeVa tar fram Riktlinjer för vatten- och avloppsutbyggnad samt Riktlinjer för dagvatten. Syftet är att underlätta planering och genomförande i olika områden i kommunen, för att på bästa sätt tillgodose behovet av vatten och avloppsförsörjning. 

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Mötesanteckningar - LEVA 2014

Mötesanteckningar - LEVA (2013)

Mötesanteckningar - LEVA (äldre)