Vinterväghållning

Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Vinterväg­hållningen sköts i dag av ett antal entreprenörer.

Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning. De gång- och cykelbanor som används mest sopar och saltar vi med särskilda sopmaskiner.

Fastighetsägare är enligt den lokala ordningsstadgan, Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållning, skyldiga att renhålla, snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat utrymme som behövs för gångtrafiken utanför fastigheten.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter är snöröjda och halkbekämpade så att trafik kan ta sig fram. I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Snö från tak, gårdar med mera får absolut inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen, utan ska läggas upp på tomten.

Privata fastighetsägare är skyldiga att se till att gångbanan utanför det egna huset är halk- och snöbekämpat.

I Norrköping kan du hämta sand på två ställen:

  • Himmelstalund: Från Arenarondellen kör du in på pendlarparkeringen. Sanden ligger på parkeringens bortre, vänstra hörn. Se på karta.
  • Navestad: I korsningen mellan Navestadsgatan och Spelmansgatan, vid hundrastgården. Se på karta, den blå punkten visar hundrastgården.

Du får själv svara för transporten i eget emballage. Du får hämta 2 hinkar, som tar cirka 20 liter per hink, med sand till din sandning.

Stora fordon och maskiner kan ibland skada brevlådor, staket med mera. Anmäl eventuella skador till vår kundservice för vidarebefordran till aktuell entreprenör i området.

Kontakta kundservice:
011-15 29 00
Skicka e-post

På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat.

Frågor och svar

Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjning och halkbekämpning i kommunen. Det är tekniska kontoret som är kommunens väghållare och som är ansvarig för de flesta gator inom Norrköpings tätort. Vinterväghållningen sköts med hjälp av ett antal entreprenörer.

Norrköpings kommun är indelat i fem områden. I samtliga områden börjar snöröjningen på det prioriterade väg- och cykelnätet samt på gångbanor vid snöfall på mer än tre centimeter. Arbetet ska vara klart mellan fyra till sex timmar efter att det har slutat snöa, beroende på område. Därefter påbörjas efterarbetet som består i att öppna upp snövallar för passager, övergångsställen, papperskorgar, bänkar mm.

På det övriga vägnätet påbörjas snöröjningen vid snöfall på mellan fem och sju centimeter, också det beroende på område. För frågor om vad som gäller i ett visst område är du välkommen att kontakta kundservice på 011-15 29 00.

Snödjupet mäts oftast genom en uppskattning men ibland också med tumstock. Det är antalet cm fallen snö som avgör när det är dags för entreprenören att ge sig ut och ploga.

När det uppstår halka på körbana eller gång- och cykelbana ska ytan halkbekämpas. Det görs med hjälp av sandning, stenkross och ibland CMA (kalciummagnesiumacetat) som är det enda medel som bekämpar halka lika effektivt som salt.

Snöröjarna arbetar efter det ovan nämnda prioriterade väg- och cykelnätet. De har inte uppdraget att ploga direkt när det snöar utan först när det har fallit ett visst antal cm.

Först och främst snöröjs prioriterade gång- och cykelbanor, när de är klara plogas gator enligt en särskild prioriteringskarta. Först när det är klart plogas övriga vägnätet där bostadsgator ingår. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.

Tänk på att om snön fortsätter falla under lång tid kan det hända att snöröjarna måste börja om från början med de prioriterade vägarna. Då tar det förstås lite längre tid innan plogbilen kommer till din gata.

För att underlätta för cyklister plogas alla ytor enligt principen; de prioriterade gång- och cykelbanorna först och därefter prioriterade gator. På så vis snöröjs de mest använda gång- och cykelbanorna först. En del gång- och cykelbanor ingår i de så kallade sop- och saltstråken. Där sopas och saltas banorna med en särskild maskin för att underlätta cykling året runt.

Plogningen görs genom att man ”klyver snön”, snön plogas på hälften och hamnar på vardera sida om gatan.

Bortforsling av snövallar innebär en extrakostnad för kommunen. Först när kommunen anser att vallarna orsakar trafikfara och att framkomligheten blir för dålig forslas snön bort.

Enligt den allmänna ordningsstadgan som är fastställd i kommunfullmäktige har varje fastighetsägare ansvar för att halkbekämpa och snöröja gångbanan utanför sin fastighet.

Som kommun har vi ansvar för att ploga gång- och cykelvägar och gator. Vi öppnar inte för infarter eller soprum och dylikt, det är det fastighetsägaren som ska göra. Det är alltså fastighetsägarens skyldighet att se till att utrymmet till soptunnor och brevlådor är snöröjda så att sophämtning och posthantering kan fungera.

Det ska plogas på alla gator som ingår i vårt vägnät och det görs enligt principen att det prioriterade vägnätet plogas först, därefter plogas övriga vägnätet.

Orsaken till att gator försätts med fast parkeringsförbud är att det finns ett kontinuerligt behov av att gator städas, plogas, sandas, sopas och underhållas. Parkeringsförbuden ger entreprenören möjligheten att utföra arbete på gatan, som exempelvis att snöröja, men förbuden är ingen garanti för att arbete utförs just vid förbudets tidpunkt.

Ibland måste parkeringsplatser stängas av så att plogbilen får möjlighet att även snöröja utrymmen där bilar vanligtvis står parkerade. När och var det sker beror i vanlig ordning på prioriteringslistans turordning.

Den snö som vi eventuellt forslar bort från de ytor vi ansvarar för läggs på särskilda uppsamlingsplatser.

Kontakta tekniska kontorets kundservice om du har synpunkter eller fler frågor om snöröjning.

Telefon: 011-15 29 00
E-post: kundservice.tekniska@norrkoping.se