Norrköpingspaketet

Norrköpingspaketet är ett projekt som syftar till att samla de infrastruktursatsningar som medverkar till att vidareutveckla Norrköping som en intermodal nod och ett transportcentrum. Detta innebär att tillgängligheten till Norrköpings hamn ska förbättras.

Klicka för större bild

Centrala projekt inom Norrköpingspaketet är:

  • Ny väganslutning till Händelö och hamnområdet - Norrleden 
  • Ny spåranslutning till Händelö och Pampushamnen, triangelspår i Åby.
  • Upprustning av Rv 51 - Förbifart Svärtinge (invigd i december 2007).
  • Säkrad farled till Norrköpings hamn med breddad och fördjupad inseglingsränna.

Norrköpings läge

Norrköpings läge på den nordiska triangeln
Norrköpings läge på den nordiska triangeln.
Klicka för större bild

Norrköping har ett av Sveriges starkaste logistiklägen, flera viktiga godstransportstråk sammanstrålar i Norrköping och varuägaren når 100 miljoner konsumenter inom 24 timmar via land- eller sjötransport. Norrköping är en intermodal nod där de fyra trafikslagen strålar samman. Det ger godstransportören stor frihet att välja transportslag för att på så sätt optimera transportkedjan.

Norrköping ligger inom Nordiska Triangelns transportkorridor – ett av EU prioriterat TEN-T projekt (Trans European Networks Transports). Målsättningen är att förbättra gods- och persontransporter inom området för överbrygga de nordiska ländernas perifera läge gentemot den europeiska kontinenten. Norrköpingspaketet bidrar till att uppfylla TEN-T-målen och har också beviljats EU-medel för studier och genomförande.

Klicka för större bild

En hållbar lösning

Norrköpingspaketet innebär förbättrade möjligheter till sjötransporter, ökad tillgänglighet till hamnområdet via väg och järnväg som tillsammans med effektiva omlastningslösningar möjliggör effektiva och mer hållbara transporter. Norrköpings hamn utgör ett bra alternativ för gods som nu lossas i skånska och västsvenska hamnar för att sedan transporteras norrut med lastbil.

Genom förbättrade omlastningsmöjligheter och förbättrad järnvägsanslutning till Händelö och Pampushamnen kan andelen järnvägstransporter öka. Järnvägen kan bli ett gångbart alternativ även vid kortare transportavstånd på 150 – 200 km.

De vägprojekt som ligger inom ramen för Norrköpingspaketet ger förbättringar för godstransportören. Förbifart Svärtinge innebär även en förbättrad närmiljö för invånarna i Svärtinge och minskar föroreningsriskerna för kommunens huvudvattentäkt Glan. Norrleden avlastar de centrala delarna i Norrköping från tung trafik och från genomfarttrafik och bidrar därmed till en hållbar stadsutveckling.

Aktörerna bakom Norrköpingspaketet

Norrköpingspaketet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Norrköpings Transportcentrum AB, Norrköpings Hamn- och Stuveri AB och Norrköpings kommun.

Det har skrivits två rapporter om Norrköpingspaketet:

Norrköpingspaketet har också granskats ur miljöperspektiv, miljöeffekterna beskrivs ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv i Ecotraffics rapport Strategisk Miljöbedömning av Norrköpingspaketet.

Läs sammanfattningen av rapporten:

Delprojekt inom Norrköpings paketet

Norrköpingspaketets olika delprojekt, klicka för större bild.
Klicka för större bild

Den 7 december 2007 invigdes det första färdigställda delprojekt inom ramen för Norrköpingspaketet – förbifart Svärtinge. Förbifart Svärtinge innebär en förbättrad trafiksäkerhet på riksväg 51, en tryggare boendemiljö för svärtingeborna och dessutom en minskad miljöpåverkan.

 
För alla övriga delprojekt är nu den initiala planeringen genomförd, delprojektet breddad och fördjupad inseglingsränna befinner sig i genomförandefas och muddrings- och sprängningsarbete pågår under hösten/vintern 2010. För ny järnvägsanslutning till Händelö och Pampushamnen är byggstart beräknad till hösten 2011, Trafikverket räknar med att kunna fastställa vägutredningen för Norrleden under hösten 2010.

Läs mer om de olika delprojektens funktion och status.

Senast ändrad juli 2013

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Anna Larsson
Mark och exploatering
Stadsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun
Tfn 011-15 12 34